කතුවැකිය

අපේ රට සුන්දර පාරාදීසයක් කර ගනිමු (668)

විශාලාවට තුන් බිය තිබුනේ රෝග යක්ෂ අමනුෂ්‍ය යනාදියෙන් ය. බුදුන් ගේ ආනුභාවයෙන් විශාලාව තුන් බියෙන් මුදා ගැනුණි. එහෙත් මේ ගෙවන මොහොත තුන් බියෙන් නො ව අනේක වූ බිය සංත්…

Top