කතුවැකිය

සංස්කෘතික මිනිසුන් තැනීමේ සිහිනය වෙනුවෙන් (809)

තිඹිරිගෙයින් ඇරඹුණු සුසානයෙන් අවසන් වන මේ ජීවිත ගමන් මග තුළ අපි මගියෝ වෙමු. අද ගෙවෙයි හෙට උදාවෙයි. ඒ සියල්ල සමගින් අප ජීවිතයේ ඉදිරියට ගමන් කරන්නෙමු. සිනාවෝ විකසිත…

Top