වචන.lk පවුල

ගයාන් අබේසිංහ

ජයසිරි අලවත්ත

කේ.ඩී.චන්ද්‍රසිරි

ජයරත්න වීරක්කොඩි

සාජානි අමරතුංග

සඳරැසී සුදුසිංහ

ඩල්ෂිකා උමයංගනී

ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ

නදීශානි ජයසිරි.

ජනනි චමෝද්‍යා

විමූ රත්නායක

තක්ෂිලා ප්‍රියශාන්ති

යශෝදරා උඩංගමුව

ෂානිකා පතිරන

දිලානි රූපසිංහ

රෂාරා ගමගේ

කේ.ටී.වනසුන්දර

නිලක්ෂි බණ්ඩාර

පුබුදු උදටියාවල

චතුරිකා ගුණසේකර

සඳමාලී හේරත්

උදේශිකා මධුමාලී

ලක්ෂාණි ඒකනායක

භාෂිණී නිමාශා

මලින්ත විතානගේ

දීලී ජයකොඩි

Top