වචන.lk පවුල

ගයාන් අබේසිංහ

ජයසිරි අලවත්ත

කේ.ඩී.චන්ද්‍රසිරි

ජයරත්න වීරක්කොඩි

සාජානි අමරතුංග

ඩිල්ෂානි චතුරිකා දාබරේ

ජනනි සෙව්වන්දි

ෂානිකා පතිරන

සඳරැසී සුදුසිංහ

නදීශානි ජයසිරි.

විමූ රත්නායක

තක්ෂිලා ප්‍රියශාන්ති

යශෝදරා උඩංගමුව

දිලානි රූපසිංහ

රෂාරා ගමගේ

කේ.ටී.වනසුන්දර

නිලක්ෂි බණ්ඩාර

පුබුදු උදටියාවල

චතුරිකා ගුණසේකර

සඳමාලී හේරත්

උදේශිකා මධුමාලී

ලක්ෂාණි ඒකනායක

භාෂිණී නිමාශා

ජනනි චමෝද්‍යා

මලින්ත විතානගේ

දීලී ජයකොඩි

Top