සිනමා නාට්‍ය විචාර

post-title
"අපේ දරුවො අපේ හීන හැබෑ කරද්දි මොනතරම් සතුටු ද?" - Amaram akilam prema සිනමා නිර්මාණය ගැන

මේ කතාව සමහර විට ඔබත් කොහේ හෝ තැනකදි අහලා ඇති. ඒත් නැත්තම් ඔබත් මේ අදහසේ කොටස්කාරයෙක් විය හැකියි. ඒත්... මේ අදහසේ ඔබ නොහිතනා…

Top