කවි

මම කැමති ඒකයි
ඇත්තට ඔය හුළඟ
ඔච්චරම හයියෙන් හමයිද?
කුරුල්ලොත් මැරෙයිද?
පොඩි ගෙවල් කැඩෙයිද?
අනේ පොඩි උන් තෙමෙයිද?
 
ඔබ මගේ ලඟ…
දුයිශෙන්

අයිලයේ කඳු මුඳුන
පොප්ලරුන් ඇන්දාම
තාම අත දුවනවා
පාසලත් අඳින්නට

ගොම පිරුණු උණුහුමට
ආදරෙන් අකුරු කළ
අපේ දුප්පත් පුංචි…

වඳිමි අම්මෙ නුඹට
පාට දුන්නෙ කවුද සොයමි
ලස්සන මල් වලට
එළිය සිසිල බෙදා දුන්නෙ
කවුද ඉරට හඳට
සවන පිනන මිහිර පෙවුවෙ
කෙලෙස විහඟ තුඩට
කලා…
නිශාවේ
හාත්පස අඳුරු පැහැ
ගැන්වෙයි...
තාරකා තැනින් තැන
දැල්වෙයි...
අරුමැසි රැහැයියන්
හඬනගන නිශාවේ,
බියකරු බොහෝ දේ
සිදුවෙයි…
වැලපෙනවද අහස
තවත් රැයක සිහි කර කර මුදු පහස
ලොවට නොපෙන්වා ගෙවෙනා තුරු සවස
කවුළුව අසල තනි වී නොහඬමි ! ගිවිස
නුඹත් මා වගේ වැලපෙනවද…
තළෙලු හිනාවක්
දම් පාට වළාවක් අරන්
මූදකට වහිද්දී වැරෙන්
රන්පාට තවරලා ඉරෙන්
තීරුවක් ඉල්ලාන වරෙන්
 
බරක් දැනුනත් ඇහැට කඳුලු
මූද…
පෙම්වත
හයිකු කවි කියවෙනා
බොර පාට ඇස්
කෙවෙනි අග....
 
ලිලැක් පෙති නිවෙනවා
උණුහුම්ම සුසුමක්
මත....
 
ඊර්ෂ්යා දැනෙනවා
දෙතොල්…
Top