කෙටිකතා

post-title
බලාපොරොත්තුව
බලාපොරොත්තුව -  කෙටි කතාව
 
හිමිදිරියෙ කඩා හැලෙන පුංචි පිනි වැස්සෙ තෙමි තෙමි හිටිය මම ඇයි අද මේ තරම් නිදහසේ හැසිරෙන්නේ…
Top