මිනිසුන් දියුණු වීම යනු භෞතික දියුණුව පමණක් නොව ආකල්ප ද දියුණු වීමයි. එවන් තැනක මෙවන් මිථ්‍යාවන් පැවතිය හැකි ද?

wachana_lk_cartoon

Top